พันธุสัน ธ., แซมเพชร จ., & เอกะสิงห์ เ. (2019). EARNINGS PERSISTENCE OF COMPANIES LISTED ON MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT. Modern Management Journal, 16(2), 161–172. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168371