ศาสตร์แก้ว ฐ., ศันสนีย์วิทยกุล อ., & ประทีป จ. (2019). PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE. Modern Management Journal, 16(2), 185–198. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168373