ชีวตระกูลกิจ อ. (2014). บทบรรณาธิการ. Modern Management Journal, 11(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16910