เข็มทอง ส. (2014). แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. Modern Management Journal, 11(2), 1–10. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16933