แผ่วัฒนากุล ก., & ลือนาม ป. (2014). การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. Modern Management Journal, 11(2), 11–20. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16934