ชรัญญ์ชัย ช. (2014). การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย : ข้อเสนอการให้องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมทางการบริหารท้องถิ่นเบื้องต้นแก่ผู้เรียน. Modern Management Journal, 11(2), 21–29. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16935