ขันธวิทย์ อ. (2014). ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย. Modern Management Journal, 11(2), 58–73. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16938