เกษรบัว ท., & นามสวัสดิ์ อ. (2014). การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล้วย. Modern Management Journal, 11(2), 74–86. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16939