สีสอาด ส. (2014). การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. Modern Management Journal, 11(2), 102–111. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16942