เฉียนเลี่ยน น., บุณยรัตพันธุ์ เ., & เสี้ยนสลาย ส. (2014). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8. Modern Management Journal, 11(2), 112–123. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16943