วรคุณากุล ส., & จุ้ยโต เ. (2014). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. Modern Management Journal, 11(2), 124–137. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16944