จินดาวงศ์ ณ., มนตรีวัต ป., & โภคพลากรณ์ ไ. (2014). ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม. Modern Management Journal, 11(2), 138–150. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16945