เสี่ยงสลัก จ., บุณยรัตพันธ์ เ., & เสี้ยนสลาย ส. (2014). การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด. Modern Management Journal, 11(2), 166–179. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16947