เข็มทอง ส. (2019). Editorial. Modern Management Journal, 17(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/205366