สุวรรณเจริญ ว., อิสิชัยสกุล ร., บุณย์เพิ่ม ท., & สมบูรรืสวัสดี อ. (2017). การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย. Modern Management Journal, 14(2), 129–144. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207722