มาหมื่น ม., ธรรมเจริญ ย., & พงษ์วิชัย ศ. (2014). พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร. Modern Management Journal, 12(1), 90–97. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21258