มณีมัย ป., เจริญกิจจารุกร ภ., ชูเศษ ภ., แซ่ทั่ง อ., รักษาวงศ์ ร., & เปรมจิตร ฐ. (2018). QUALITY AND FACTORS AFFECTING QUALITY CONTROL PRACTICES OF THAI SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING FIRMS. Modern Management Journal, 14(1), 117–128. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/35380