ดำรงชัย ด. บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ. Modern Management Journal, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 1–12, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116128. Acesso em: 22 may. 2024.