เกศมุกดา ณ.; สุทัศน์ ณ อยุธยา ป. การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้. Modern Management Journal, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 91–100, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116311. Acesso em: 7 jul. 2022.