ชุณหเวชสกุล อ.; ลักษิตามาศ ด.; สันทรานันท์ ด.; หอรุ่งเรือง ด. กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย. Modern Management Journal, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 117–130, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116997. Acesso em: 7 jul. 2022.