เข็มทอง ส. บทบรรณาธิการ. Modern Management Journal, [S. l.], v. 10, n. 2, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11812. Acesso em: 27 jun. 2022.