เมธิโยธิน ส. การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่. Modern Management Journal, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 20–29, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11819. Acesso em: 7 jul. 2022.