จุ้ยโต เ. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Modern Management Journal, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 26–38, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11843. Acesso em: 26 jun. 2022.