รุ่งปัจฉิม ช. การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน. Modern Management Journal, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 111–119, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11867. Acesso em: 27 jun. 2022.