เข็มทอง ส.; เกียรติวัชรชัย ก. การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 41–53, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11869. Acesso em: 25 jun. 2022.