ชัยพุทธนพันธ์ ภ.; อิสิชัยกุล ร. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร. Modern Management Journal, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 78–89, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11874. Acesso em: 27 jun. 2022.