หาญสันติ ท.; บันฑิตทัศนานนท์ ก.; ชัยเชาวรินทร์ บ. การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากรของกรมศุลกากรในภาคตะวันออก. Modern Management Journal, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 17–32, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11922. Acesso em: 30 jun. 2022.