วศวรรณวัฒน์ ธ.; เห็นโชคชัยชนะ น. มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี. Modern Management Journal, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 33–48, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11923. Acesso em: 30 jun. 2022.