สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส. นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Modern Management Journal, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 18–26, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11935. Acesso em: 5 jul. 2022.