ยี่แพร่ โ.; ยมนาค ต.; บุณย์เพิ่ม ท. การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน. Modern Management Journal, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 56–68, 2013. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11941. Acesso em: 27 jun. 2022.