ภาควิธี น.; นาคฉาย ส. HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?. Modern Management Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 1–14, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134511. Acesso em: 27 jun. 2022.