ไทยตรง ส.; วัชรศรีโรจน์ บ. DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT. Modern Management Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 47–60, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134518. Acesso em: 7 jul. 2022.