อายุสุข อ.; จูเส้ง ก.; ทองฤทธิ์ น.; ลอยลิบ น.; คงทองคำ ม. THE IMPACT OF OIL PRICE ON INVESTMENT IN ASEAN STOCK MARKETS. Modern Management Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 117–128, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134530. Acesso em: 25 jun. 2022.