พันธุ์วัฒนา พ. THE DIRECT INFLUENCE OF CHANGE CLOCK RACING TO CONTEST RED – WHISKERED BULBUL. Modern Management Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 141–152, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134534. Acesso em: 5 jul. 2022.