ปริญญาสุทธินันท์ อ. GOOD GOVERNANCE: LESSON LEARNED FROM THUNGTAMSAO COMMUNITY MANAGEMENT. Modern Management Journal, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 183–192, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134541. Acesso em: 6 jul. 2022.