คงมณี ไ.; สัตย์ซื่อ พ.; พิทยาภินันท์ ป. SOCIAL RETURN ON INVESTMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS IN PROJECT PACKAGE OF PARA-RUBBER INDUSTRY DEVELOPMENT. Modern Management Journal, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 43–56, 2019. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168361. Acesso em: 5 jul. 2022.