ศาสตร์แก้ว ฐ.; ศันสนีย์วิทยกุล อ.; ประทีป จ. PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE. Modern Management Journal, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 185–198, 2019. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168373. Acesso em: 30 jun. 2022.