ชีวตระกูลกิจ อ. บทบรรณาธิการ. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16910. Acesso em: 6 jul. 2022.