เข็มทอง ส. แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 1–10, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16933. Acesso em: 27 jun. 2022.