ชรัญญ์ชัย ช. การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย : ข้อเสนอการให้องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมทางการบริหารท้องถิ่นเบื้องต้นแก่ผู้เรียน. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 21–29, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16935. Acesso em: 7 jul. 2022.