ขันธวิทย์ อ. ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 58–73, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16938. Acesso em: 7 jul. 2022.