เกษรบัว ท.; นามสวัสดิ์ อ. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล้วย. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 74–86, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16939. Acesso em: 7 jul. 2022.