สีสอาด ส. การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 102–111, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16942. Acesso em: 25 jun. 2022.