เฉียนเลี่ยน น.; บุณยรัตพันธุ์ เ.; เสี้ยนสลาย ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 112–123, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16943. Acesso em: 27 jun. 2022.