วรคุณากุล ส.; จุ้ยโต เ. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 124–137, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16944. Acesso em: 27 jun. 2022.