จินดาวงศ์ ณ.; มนตรีวัต ป.; โภคพลากรณ์ ไ. ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 138–150, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16945. Acesso em: 29 jun. 2022.