เสี่ยงสลัก จ.; บุณยรัตพันธ์ เ.; เสี้ยนสลาย ส. การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด. Modern Management Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 166–179, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16947. Acesso em: 27 jun. 2022.