เข็มทอง ส. Editorial. Modern Management Journal, [S. l.], v. 17, n. 1, 2019. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/205366. Acesso em: 25 jun. 2022.