สุวรรณเจริญ ว.; อิสิชัยสกุล ร.; บุณย์เพิ่ม ท.; สมบูรรืสวัสดี อ. การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย. Modern Management Journal, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 129–144, 2017. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207722. Acesso em: 29 jun. 2022.