มาหมื่น ม.; ธรรมเจริญ ย.; พงษ์วิชัย ศ. พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร. Modern Management Journal, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 90–97, 2014. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21258. Acesso em: 25 jun. 2022.